Obchodní podmínky

 Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky platí pro prodej textových publikací od dodavatele a autora

 

 

 

 

(dále jen prodávající) uzavřených s kupujícím přes webové stránky prodávajícího, umístěné na internetové adrese https://ellanela.cz/

1.2. Obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Online objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Na prodejní stránce prodávajícího jsou obecné specifikace prodávané textové publikace. Prodejní stránka se specifikacemi se nalézá na adrese https://ellanela.cz/ebook/

2.2. Obecné informace o produktu (textové publikaci) včetně ceny jsou vždy uváděny i na objednávkovém formuláři, který dále obsahuje možnosti úhrady kupní ceny a údaje o požadovaném způsobu doručení produktu.

2.3. Mezi prodávajícím a kupujícím vzniká obchodní vztah v okamžiku odesláním objednávky, kdy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou uvedeny v kupní smlouvě a v obchodních podmínkách. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že obchodní podmínky přečetl a že s nimi souhlasí.

2.4. Prodávající je povinen dodat textovou publikaci, kterou si kupující objednal a zaplatil.

Možnosti platby

3.1.  Kupující zaplatí produkt kartou přes platební bránu bankovní společnosti REVOLUT bank UAB, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet.

3.2. Kupující zaplatí produkt pomocí brán Paypal s uvedením emailové adresy, na kterou má být publikace zaslána, kterou napíše do zprávy pro příjemce. Kupující může produkt zaplatit pomocí tlačítka Buymeacoffee.com

3.3. Kupující je povinen uvést při platbě správný variabilní symbol platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty

Podmínky online dodání textové publikace

4.1. Textová publikace bude zaslána do 48 hodin od provedené platby, ve formátu PDF, na klientem uvedený email a bude se nacházet v příloze.

Autorská práva prodávajícího

5.1. Jakékoliv šíření, kopírování kompletního textu či jeho částí, nebo poskytování zakoupené textové publikace třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 Reklamace a odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání textové publikace je možné bez udání důvodu a jakékoliv sankce. 6.2. Pokud chce kupující v této lhůtě odstoupit od smlouvy, musí by dodržet tyto podmínky:

  • Odeslání požadavku na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat prodávajícímu nejpozději 14. den po převzetí textové publikace na emailovou adresu prodávajícího, která je uvedena v kupní smlouvě.
  • V požadavku uvede své fakturační údaje či údaje, které uvedl v objednávce, včetně variabilního symbolu platby a data platby.
  • V požadavku uvede účet, na který má být vrácena částka, kterou zaplatil za objednanou textovou publikaci

6.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu.

Kontakt

eBook